Năng lực nhân sự

Đội ngũ cán bộ nhân sự của Khải Hoàn Holdings

TT Trình độ chuyên môn Số lượng NĂM KINH NGHIỆM
< 5 năm 5 – 10 năm >10 năm
01 Nhân viên kinh doanh 04 03 01
02 Cử nhân luật 03 02 01
03 Nhân viên giao vận 03 02 01
04 Kỹ sư xây dựng 08 05 03
05 Kiến trúc sư 03 01 02
06 Kỹ sư cầu đường 06 02 02 02
07 Cử nhân TC-KT 05 02 02 01
08 Kỹ sư điện 02 01 01
09 Cử nhân KT (QTKD) 03 02 01
10 Cử nhân ngoại ngữ 02 01 01
11 Công nhân lành nghề 70 45 15 10
12 Công nhân điện 16 13 03