• HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
  • BAN GIÁM ĐỐC
   • PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ
    • 1. Hành chính 2. Tổ chức nhân sự
   • PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
    • 1. Kế hoạch tài chính 2. Kế toán
   • PHÒNG ĐẦU TƯ - KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
    • 1. Phần mềm 2. Dự án Liberty (Cambodia)
 - Liberty Carz
 - Influence
- InNews 3. Dự án ERA
 - Xác thực dân cư
 - Camera AI
   • PHÒNG DỰ ÁN - THIẾT BỊ
    • 1. Xây lắp công trình 2. Khai thác - Kinh doanh Vật liệu xây dựng 3. Thang máy
VOLKSLIFT - CHLB Đức
   • PHÒNG TƯ VẤN
    • 1. Tư vấn đầu tư 2. Tư vấn xuất - nhập khẩu lao động 3. Tư vấn đào tạo 4. Tư vấn du học
  • BAN KIỂM SOÁT